Циклова комісія з інформаційних технологій, математики та статистики (випускова)

Циклова комісія з інформаційних технологій, математики та статистики готує молодших спеціалістів в галузі знань 11 «Математика та статистика», зі спеціальності 113 «Прикладна математика» та в галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 123  «Комп’ютерна інженерія».


Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Впровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

 • формування молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної діяльності;
 • формування вміння самостійно здобувати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності, що підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці;
 • виховання соціально-активної особистості, яка поєднує в собі високу мораль, культуру з почуттям патріотизму та соціальної справедливості;
 • шанобливе ставлення до національних культурних та історичних цінностей України.

Склад циклова комісія з інформаційних технологій, математики та статистики:

Голова комісії – Литвинчук Ольга Валеріївна, викладач вищої категорії

Члени комісії:

 1. Авраменко Олексій Іванович – викладач ІІ категорії;
 2. Божко Надія Валеріївна – викладач вищої категорії, старший викладач;
 3. Марінова Валерія Віталіївна – викладач ІІ категорії;
 4. Морозова Ганна Сергіївна – викладач вищої категорії;
 5. Цимбалиста Марина Іванівна – викладач вищої категорії.

Перелік дисциплін, що закріплені за цикловою комісією:

 1. Web-програмування
 2. Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 3. Алгоритми і методи обчислень
 4. Алгоритми та структури даних
 5. Алгоритмічні мови та програмування
 6. Архітектура ЕОМ
 7. Архітектура комп’ютерів
 8. Бази даних та інформаційні системи
 9. Вища математика
 10. Вступ до спеціальності
 11. Дискретна математика
 12. Диференційні рівняння
 13. Дослідження операцій
 14. Електрорадіовимірювання
 15. Захист інформації
 16. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 17. Інженерна та комп’ютерна графіка
 18. Інтегровані пакети прикладних програм
 19. Інформатика (Інформатика та КТ)
 20. Інформатика і КТ
 21. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 22. Інформаційні системи і технології в обліку
 23. Комп’ютерна електроніка
 24. Комп’ютерна логіка
 25. Комп’ютерна схемотехніка
 26. Комп’ютерні системи та мережі
 27. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 28. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 29. Математичний аналіз
 30. Методи оптимізації
 31. Методи оптимізації та прийняття рішень
 32. Моделювання виробничих та економічних процесів
 33. Моделювання комп’ютерних систем
 34. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 35. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації
 36. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації
 37. Операційні системи
 38. Операційні системи та системне програмування
 39. Організація баз даних
 40. Основи Інтернет технологій
 41. Основи інформатики і обчислювальної техніки
 42. Основи комп’ютерного набору і коректури
 43. Основи математичного моделювання та системного аналізу
 44. Основи метрології та стандартизації
 45. Периферійні пристрої
 46. Прикладна теорія цифрових автоматів
 47. Програмне забезпечення ЕОМ
 48. Програмування
 49. Рівняння математичної фізики
 50. Системне програмування
 51. Спеціалізація з програмування
 52. Теорія електричних та магнітних кіл
 53. Теорія ймовірності та математична статистика
 54. Теорія інформації та кодування
 55. Теорія програмування
 56. Теорія систем і керування
 57. Теорія функції комплексної змінної
 58. Фізика*
 59. Чисельні методи