Циклова комісія технічного напряму підготовки (випускова)

Циклова комісія технічного напряму підготовки готує молодших спеціалістів в галузі знань 11 «Математика та статистика», зі спеціальності 113 «Прикладна математика» та в галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 123  «Комп’ютерна інженерія».


Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Впровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

  • формування молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної діяльності;
  • формування вміння самостійно здобувати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності, що підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці;
  • виховання соціально-активної особистості, яка поєднує в собі високу мораль, культуру з почуттям патріотизму та соціальної справедливості;
  • шанобливе ставлення до національних культурних та історичних цінностей України.

Склад циклової комісії

Дисциплін закріплені за цикловою комісією

Документи циклової комісії

Робочі та навчальні програми